Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα με τη νέα ΚΑΠ

10-01-22 | 11:11
Δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα με τη νέα ΚΑΠ

Θεµελιώδεις αλλαγές προβλέπονται στη λειτουργία του Εθνικού Αποθέµατος στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε το κατατεθέν στρατηγικό σχέδιο της χώρας µας.

Πρώτον: Το απόθεµα θα εφαρµοστεί σε επίπεδο αγρονοµικών περιφερειών (σπάει στα τρία). Ειδικότερα, στην περίοδο 2023-2027, το συνολικό ποσό του αποθέµατος θα κατανεµηθεί στις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, µε τα ίδια ποσοστά µε τα οποία κατανέµεται και το συνολικό ποσό της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή το 46% στην περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, το 28% στην περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και το 27% στην περιφέρεια των βοσκοτόπων.

∆εύτερον: Τα αποκτώµενα από το απόθεµα δικαιώµατα δεν θα µπορούν να επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια πενταετία από την έναρξη της απόκτησης.

Τρίτον: Ειδικά για τη διετία 2022-2023, εάν τα δικαιώµατα δεν ενεργοποιηθούν, επιστρέφονται στο απόθεµα.

Κατά τα άλλα, όπως και την τρέχουσα περίοδο, δικαιούχοι αποθέµατος ορίζονται κατά προτεραιότητα, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα και οι νεοεισερχόµενοι στη γεωργία. Το απόθεµα χρησιµοποιείται, επίσης, για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης των γεωργών βάσει τελεσίδικης απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

Με 3% από τη βασική

Το εθνικό απόθεµα δηµιουργείται από γραµµική ποσοστιαία µείωση ποσοστού 3%, του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από όλα τα δικαιώµατα αξίας κάτω των 250 ευρώ και δικαιώµατα που για ποικίλους λόγους χάνουν οι παραγωγοί. Το Απόθεµα αναπληρώνεται µε ποσά που προκύπτουν από:

(α) δικαιώµατα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω:

(i) µη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,

(ii) µη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 ευρώ ,

(β) δικαιώµατα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση

δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισµό των

ιδιόκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθεµα, δίνεται

προτεραιότητα στα δικαιώµατα µε την χαµηλότερη αξία.

(γ) δικαιώµατα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.

(δ) την εφαρµογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους.

(ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώµατα ενίσχυσης.

(στ) γραµµική µείωση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το απόθεµα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Οι λεπτοµέρειες πρόσβασης στο απόθεµα θα οριστούν µε υπουργική απόφαση.