Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας – Εγκρίθηκαν 6.390 πράξεις – Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

18-11-21 | 16:00
Συστήματα ποιότητας – Εγκρίθηκαν 6.390 πράξεις – Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

Εγκρίθηκε η ένταξη 6.390 πράξεων στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 6.522.700,81 ευρώ.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των πράξεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

1. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, είναι τα ακόλουθα:

α) Να έχουν εν ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα ΟΕΠ για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και το αντίστοιχο είδος πιστοποίησης. Οποιαδήποτε διακοπή της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, να αποκαθίσταται εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερο του τριμήνου.

β) Να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,  για κάθε έτος συμμετοχής στο υπομέτρο και να υποβάλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

2. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι έως την ολοκλήρωση της πράξης τους είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν κάθε αρμόδιο φορέα που παρακολουθεί την εφαρμογή του υπομέτρου.

β) Να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά και δικαιολογητικά ζητηθούν και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία σε όλες τις αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές ελεγκτικές αρχές.

γ) Ο φάκελος δικαιούχου με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ. Οι δικαιούχοι να τηρούν σε έντυπη μορφή όσα παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά για πέντε επιπλέον έτη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της τελευταίας πληρωμής του εκάστοτε δικαιούχου.

δ) Να αποδέχονται την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους.

ε) Να εφαρμόζουν το ενταγμένο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και να τηρούν τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο εν λόγω σύστημα σε κάθε έτος υλοποίησης της πράξης.

στ) Να υποβάλουν αίτηση πληρωμής για κάθε έτος υλοποίησης.

ζ) Να προσκομίζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, μαζί με την αίτηση πληρωμής, αποδεικτικό πιστοποίησης για το αντίστοιχο είδος πιστοποίησης της Βιολογικής παραγωγής για κάθε έτος υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά για την επαλήθευση της ύπαρξης και ακρίβειας των πληρωμών που πραγματοποίησαν και της τήρησης των λοιπών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συναφείς διατάξεις.

η) Να διατηρούν τις ιδιότητες και τις δραστηριότητες για τις οποίες βαθμολογήθηκαν κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.

θ) Να δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που συσχετίζεται με κάθε έτος υλοποίησης, ως μέρος της εκμετάλλευσής τους, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που συνδέεται με τις ενισχυόμενες δραστηριότητες.

ι) Να γνωστοποιούν στην αρμόδια ΔΑΟΚ οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στην ενταγμένη πράξη.

3. Η εκμετάλλευση δεν πρέπει να χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Ενωσιακές πηγές για την ίδια δαπάνη. Για το λόγο αυτό δεν ενισχύονται από το παρόν υπομέτρο:

i. δικαιούχοι που είναι ενταγμένοι σε δράση του υπομέτρου 11.2 αντίστοιχη με το επιλεγμένο είδος πιστοποίησης,

ii. γεωργοί που είναι μέλη ομάδων/οργανώσεων παραγωγών με εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει παρόμοια δράση πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και ωφελούνται ως μέλη από την εν λόγω δράση για το ίδιο είδος πιστοποίησης.

Για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν την καταβολή της ενίσχυσης για κάθε αίτηση πληρωμής, με ευθύνη του ΕΦΔ σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες.

Εάν διαπιστωθεί η υπαγωγή του δικαιούχου σε πλαίσιο χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών του από άλλη πηγή, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης του, το εύρημα αυτό συνιστά μη τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ